Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat
 

Adatkezelõ a Takács Dental Kft. ().

Az adatkezelési azonosítószámok beszerzése társaságonként folyamatban van. Egyes szolgáltatások különbözõ társaságokhoz tartozhatnak, ezeket külön jelöljük.

A Takács Dental Kft. kötelezõnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatosan megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

I. Bevezetés

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Takács Dentál Kft. által kezelt páciens bejelentkezési adatok, illetve digitális kiadványok, szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhetõ, illetve letölthetõ anyagok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülõ, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik. 
Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok körérõl, az adatkezelés céljairól, idõtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetõségeirõl, az adatfeldolgozók körérõl, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvényesek.
Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztatók az Általános Szerzõdési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendõ.
Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minõsül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Takács Dentál Kft-hez tartozó társaságok (rész-szolgáltatás esetén csak az adott társaság) az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a szolgáltatáshoz tartozó meghatározott helyen.
Az adatok fizikai tárolásának helye: a Tárhelypark Kft. mindenkori székhelye.

II. Alapelvek

A Takács Dental Kft-hez tartozó társaságok (részszolgáltatás esetén csak az adott társaság) a felhasználóktól kapott, gyûjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
A Takács Dental Kft-hez tartozó társaságok kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a Takács Dentál Kft-hez tartozó társaságok az érdekmérlegelés elve szerint kezelnek adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaságok joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
A Takács Dental Kft-hez tartozó társaságok minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetõvé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmezõ rendelkezései, illetõleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1.   Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében: 
(i) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltõl felhasználótól való megkülönböztetése;

(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

(iv) a Szolgáltatás testre szabásának elõsegítése;

(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

(vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);

(vii) vásárlási, bejelentkezési lehetõség, bónuszok igénybevétele;

(viii) húségprogramhoz, tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

(ix) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2.   A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérõ rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.   A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelõsséggel.

4.   A Takács Dental Kft-hez tartozó Társaságok által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5.   Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetõk igénybe, amely regisztráció során szükségszerûen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6.   Egyes kiegészítõ szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerzõdést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetõségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7.   A felhasználást, panaszokat ügyfélszolgálatunk könnyíti meg.

8.   A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlõ lehetõségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngészõ cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyûjti, illetve tárolja.


IV. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvõképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselõ adhat hozzájárulást.
A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerõsítés szükséges.
 

V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetõségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetõség(ek)en és mód(ok)on.
A Felhasználó – a kötelezõ adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetõség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idõ elõtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékû (pl. bónuszok).
Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetõjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszûnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethetõ meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elõ az adatkezelési kötelezettséget.
B. Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a takacsdental@gmail.com címen.
Takács Dental Kft-hez tartozó Társaságok a Felhasználó kérelmére tájékoztatást adnak a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl, az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl a panaszkezelési szabályzat szerint.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Takács Dental Kft-hez tartozó Társaságokra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelezõ adatkezelés esetét; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelõ a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevõ részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fõvárosban a Fõvárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

 

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külsõ személyhez nem történik). Ettõl, egyes szolgáltatások esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

 

VII. Külsõ szolgáltatók tevékenysége.

Külsõ szolgáltatók

A Takács Dental Kft-hez tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttmûködõ partnerek minõsül önállóan illetve Takács Dental Kft-hez tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelõnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külsõ szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.
 

A Takács Dental Kft-hez tartozó adatkezelõk listája.
Tárhelypark Kft.
 

Tárhelypark Kft.

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Telefon: +36 1 700 4140

Ügyfélszolgálat
Munkanapokon 9:00 – 17:00
Ebédidõ: 12:00 – 12:30

Email: info@tarhelypark.hu

Irodánk címe: 1122 Gaál József út 24.

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: adatbázis karbantartás és fejlesztés.

 

Budapest, 2018. január 2.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk és a böngészés is biztonságos legyen.